Chrám a jeho zařízení

Chrám a jeho zařízení

Křesťanský kostel je budova, ve které se věřící shromažďují k bohoslužbě, především ke slavení mše svaté. Kněz a ministranti jsou při mši svaté v presbytáři, který je vyvýšen anebo jinak odlišen od ostatních prostor kostela. V presbytáři se nachází oltář, který je středem celého kostela. Je přikryt bílou plachtou, svítí na něm dvě svíce. Na oltáři nebo v těsné blízkosti stojí kříž, který se může také donést ve slavnostním průvodu na začátku mše svaté. Před oltářem se ukláníme, protože je obrazem Krista – nese tytéž dary, které přinesl Kristus nebeskému Otci při Poslední večeři. V blízkosti oltáře je umístěné sedadlo (sedes), od kterého kněz vede bohoslužbu slova (první část mše svaté). Při pozdravu a modlitbě kněz u sedes stojí, když naslouchá čtením, sedí. Ambon je vyvýšené místo, odkud se předčítá Boží slovo z Písma svatého. Kněz z tohoto místa také pronáší promluvu, mohou se tady číst i přímluvy. Abak je stůl, postavený zpravidla u stěny presbytáře. Jsou na něm připravený věci, které se používají při liturgii. V presbytáři bývá většinou také svatostánek, ve kterém se uchovává Nejsvětější svátost. V některých kostelech je svatostánek umístěn ve zvláštní kapli. Místo pro scholu je většinou na hranici presbytáře a chrámové lodi, zde také mohou být varhany. Kvůli akustice a velkým rozměrem však bývali nejčastější na kůru. Místo pro věřící je vybaveno lavicemi tak, aby lidé mohli klečet, stát, sedět i odcházet ke svatému přijímaní. Zvláštní místnost, zpravidla vedle chrámové lodi, se nazývá sakristie. Zde se připravuje kněz s ministranty ke slavení eucharistie, tady má kostelník všechno potřebné k přípravě jakékoliv bohoslužby. Místo pro udělovaní svátosti křtu se nachází buď ve zvláštní kapli, nebo na dobře viditelném místě v chrámové lodi. Zde je postavená křtitelnice, do níž se o velikonocích nalije křestní voda. Zpovědnice (zpovědní místnost) – zde se udílí svátost smíření.

Příloha: Stáhnout

Liturgické předměty

Liturgické předměty

Příloha: Stáhnout

Modlitba

Modlitba

Služba ministranta je spojená s modlitbou. Proto je možnost si stahnout modlitby před a po mší svaté. Doporučuje se, aby se kněz modlil společně ministrantami.

Příloha: Stáhnout